ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (တိုင်းဒေသကြီး) ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (ပြည်ထောင်စု)
စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန 416.498 0 View detail
စားသုံးသူ ရေးရာဦးစီးဌာန 0 0 View detail
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန 0 0 View detail
အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန 288 15.57 View detail
အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန 64.685 0 View detail
အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန 0 0 View detail
ဗဟိုစာရင်းအင်းဦးစီးဌာန 33.623 0 View detail
ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန 94.033 0 View detail
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 0 0 View detail
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် 0 13 View detail
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန 0 0 View detail
မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း 0 17.89 View detail
ပင်စင်ဦးစီးဌာန 0 0 View detail
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန 0 0 View detail
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ 77.28 13.302 View detail
ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရုံး 3.952 0 View detail
MIC 0 0 View detail
စုစုပေါင်း 978.071 59.762