ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Bago Region Government

အစိုးရအဖွဲ့ဌာနများ ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (တိုင်းဒေသကြီး) ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (ပြည်ထောင်စု)
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ 2034.611 0.000 View Detail
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် 990.272 0.000 View Detail
တရားသူကြီးချုပ်ရုံး 0 0 View Detail
စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး 196.575 0.000 View Detail
ဥပဒေချုပ်ရုံး 362.865 0.000 View Detail
လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန 2512.83 3916.11 View Detail
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန 978.071 59.762 View Detail
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန 36311.509 84802.607 View Detail
စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန 71086.524 26571.551 View Detail
စက်မှု ၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန 79125.369 123456.048 View Detail
သယံဇာတ၊သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန 1285.356 3782.43 View Detail
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန 0 59.992 View Detail
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး 2713.032 0.000 View Detail
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး 0.000 165.888 View Detail
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 197597.014 242814.388