ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
Projector (၄)လုံး (ခရိုင်(၄)ရုံး) ပဲခူးမြို့နယ် 4.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Copier (၁) လုံး(တိုင်းဒေသကြီးရုံး) ပဲခူးမြို့နယ် 2.750 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Computer Lap Top (၅) လုံး(တိုင်းခွဲ၊ခရိုင်(၄)ရုံး) ပဲခူးမြို့နယ် 3.750 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Colour Printer (၁)လုံး (တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲ(ပြည်)) ပဲခူးမြို့နယ် 0.400 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
U.P.S (၁၀ )လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.400 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Stand Air Con (၂)လုံး(Summit 3hp) ( တိုင်းဒေသကြီးရုံး ) ပဲခူးမြို့နယ် 1.400 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Air Con (၁)လုံး (ပဲခူးခရိုင်) ပဲခူးမြို့နယ် 0.400 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Computer ( ၁၀ ) စုံ (Destop ) ပဲခူးမြို့နယ် 9.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
System board ( ၅ ) (တိုင်းဒေသကြီးရုံး၊တိုင်းခွဲ၊ပဲခူးခရိုင်၊ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ သာယာဝတီမြို့နယ်) သာယာဝတီမြို့နယ် 2.750 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
တိုင်းဒေသကြီးရုံးဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း(အလျား ၈၃၀' x အမြင့် ၆') ပဲခူးမြို့နယ် 15.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 39.85 0