ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပြည်မြို့နယ်ရုံး RC (၂) ထပ်၊ ( ခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်း၊ ရေ၊မီး၊ မိလ္လာအပါ) ပြည်မြို့နယ် 63.600 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရုံး (၈' x ၃')ရှိ ပြတင်းပေါက် (၁၂)ပေါက်Sun Shade တပ်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 0.924 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရုံးအောက်ထပ်ပြတင်းပေါက်(၂၃)ပေါက် သံပန်းတပ်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 0.161 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 64.685 0