ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
သာယာဝတီခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း(ဂိတ်တံခါးအပါအဝင် ) သာယာဝတီမြို့နယ် - 0.000 7.140 - - - - 2018 Mini Budget
ပဲခူးအမှတ်(၁) မူလတန်းကြိုကျောင်း(၂၀)ပေ ပတ်လည် တိုးချဲ့ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 4.699 - - - - 2018 Mini Budget
ပဲခူးအမှတ်(၁) မူလတန်းကြိုကျောင်း(၃၀)ပေ ပတ်လည် အားကစားကွင်းအမိုးမိုးခြင်းနှင့် ဖော့ဆက်အခင်းခင်းခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 5.200 - - - - 2018 Mini Budget
ပဲခူးမူလတန်းကြိုကျောင်းအမှတ်(၁) ၊(၂)ထပ် RC (ရေ၊မီး၊မိလ္လာ၊ ရေအိမ်သာနှင့် ပေါ်တီကိုအပါအဝင်) ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 146.360 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးမြို့၊ဉဿာမြို့သစ်၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်သမလ လမ်းနှင့်အနော်ရထှာလမ်းတွင်ဆွေးမြေ့သစ်သားတိုင်၄)တိုင်၊ သံတိုင်(၁)တိုင်နှင့်ACSR 25mm ² (၁၆၈၀)ပေအား AL Insulated Cable ဖြင့် အစားထိုးလဲ လှယ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 6.002 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးမြို့၊ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၅၀၀ ကေဗွီအေ ဇိုင်း/မြောက် ဘူတာထရန်စဖော်မာ 400 V 240mm2 Cable လဲလှယ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 5.580 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးမြို့၊ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၅၀၀ ကေဗွီအေ ကလျာဏီရပ်ကွက် ထရန်စဖော်မာ 400 V 240mm2 Cable လဲလှယ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 5.580 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးမြို့၊ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၅၀၀ ကေဗွီအေ ဘုရားဈေးသစ် ထရန်စဖော်မာ 400 V 240mm2 Cable လဲလှယ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 5.580 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးမြို့၊ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၁၀၀ ကေဗွီ​အေ (၁၉)ရပ်ကွက် ထရန်စဖော်မာ ဝန်အား ပိုနေသဖြင့် ၂၀၀ကေဗွီအေထရန်စဖော်မာ ဖြင့် အစားထိုးတပ်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 14.889 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးမြို့၊ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ၁၀၀ ကေဗွီ​အေ မြို့နယ် လျှပ်စစ်ရုံးထရန်စဖော်မာဝန်အားပိုနေသဖြင့်၂၀၀ကေဗွီအေထရန်စဖော်မာဖြင့်အစားထိုး တပ်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 14.889 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 52.52 163.399