ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ကျောက်ကြီးမြို့၊JICA ODA ဖြင့်ဆောင်ရွက် ခဲ့သည့် (၄၀၀)​ဗို့ဓာတ်အားလိုင်းအဟောင်းမှ (၉)မီတာ ကွန်ကရစ်တိုင်(၈)တိုင်၊သံတိုင်(၄၁)တိုင် ACSR 25mm2 HDBC No.8ကြိုး(၃.၈)မိုင်နှင့်အခြားလိုင်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖြုတ်သိမ်းအပ်နှံခြင်းလုပ်ငန်း ကျောက်ကြီးမြို့နယ် 5.327 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဆိပ်ကြီ:အင်းမှရဲစခန်းထိ(၁၁)ကေဗွီလိုင်း(၁)မိုင်အားACSR 35 mm2 ကြိုးများဖြင့် ဆွဲသားထားမှုအားACSR 95mm2 ကြိုးများဖြင့် (၁၂၀၀)ပေ လဲလှယ်ခြင်း ကျောက်ကြီးမြို့နယ် 8.691 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်ခဲကြီးတွင် ကြိုးများအားAl Insulated Cable 95mm2 ကြိုးများဖြင့် (၁၂၀၀)ပေ လဲလှယ်ခြင်း ကျောက်ကြီးမြို့နယ် 3.052 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဖြူးမြို့၊ညောင်ပင်သာရွာမ (၃)လမ်းထိပ် ရှိ ၃၁၅ ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာ မှ ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူး ပေးထားသော ၄၀၀ဗို့ လိုင်း ACSR 35 mm2 5400' အား (3Ø4W+လမ်းမီး)AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် လဲလှယ်ခြင်း လုပ်ငန်း ဖြူးမြို့နယ် 18.092 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဖြူးမြို့၊ရွှေကျင်အနောက်လိုင်း (၆")သံတိုင် (၂)တိုင်သစ်သားတိုင်(၄) တိုငနှင့်၃သွင်၄ကြိုး HDBC No.8၊ ကြိုး(၃၆၄၀)ပေအား AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့်အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ဖြူးမြို့နယ် 4.559 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဖြူးမြို့၊ဝေဋုဝန်ဘုန်းကြီးကျောင်းလမ်းသစ်သားတိုင်(၆)တိုင်နှင့် ၂သွင်၃ကြိုး HDBC No.6-8၊ ACSR ကြိုး(၂၃၄၀) ပေအား AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့်အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ဖြူးမြို့နယ် 3.349 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဖြူးမြို့၊ကင်မွန်းခြုံ(၂၂)လမ်းသစ်သားတိုင်(၆)တိုင်၊ ၂သွင်၃ကြိုးHDBC No.8 (၂၃၄၀)ပေအား ကွန်ကရစ်တိုင်၊သံလက်တန်းAL Insulated Cable 95mm² ဖြင့်အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ဖြူးမြို့နယ် 3.295 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဖြူးမြို့(၂၂)လမ်း (၆")သံတိုင်(၄) တိုင် ၂သွင်၃ ကြိုး HDBC No.8(၁၁၇၀ )ပေအား ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက်တန်း AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ဖြူးမြို့နယ် 3.501 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဖြူးမြို့(၃)လမ်း နှင့် (၉) လမ်းရှိ သံတိုင် (၁၆)တိုင် နှင့် သစ်သားတိုင် (၂)တိုင် အား ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက်တန်းဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း ဖြူးမြို့နယ် 4.032 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဖြူးမြို့ (၃၂)လမ်း၊(၃၃)လမ်း၊(၄၀)လမ်းရှိသစ်သားတိုင်(၁၀)တိုင် နှင့်သံတိုင်(၈)တိုင်အား ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက်တန်း ဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ဖြူးမြို့နယ် 4.032 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 57.93 0