ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ရွှေကျင်မြို့၊ (၁၁/၀.၄)ကေဗွီ (၃၁၅) ကေဗွီအေ ညစျေးခွဲရုံမှ လောင်ကျွမ်းသည့် 400 VCable လဲလှယ်ခြင်းနှင့်400 V Distribution Panel တပ်ဆင်ခြင်း။ ရွှေကျင်မြို့နယ် 4.139 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရွှေကျင်မြို့၊ (၁၁/၀.၄)ကေဗွီ(၃၁၅)ကေဗွီအေ ပွဲကုန်းခွဲရုံမှလောင်ကျွမ်းသည့် 400 V Cable လဲလှယ်ခြင်းနှင့် 400 V Distribution Panelတပ်ဆင်ခြင်း။ ရွှေကျင်မြို့နယ် 4.139 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရွှေကျင်မြို့၊ (၁၁/၀.၄)ကေဗွီ(၁၆၀)ကေဗွီအေ ကုတင်(၁၀၀)ခွဲရုံမှ လောင် ကျွမ်း သည့် 400 V Cable လဲလှယ် ခြင်းနှင့် 400 V Distribution Panel တပ်ဆင်ခြင်း။ ရွှေကျင်မြို့နယ် 3.522 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရွှေကျင်မြို့၊ (၁၁/၀.၄)ကေဗွီ (၁၅၀)ကေဗွီအေ သောင်လယ်ခွဲရုံမှလောင်ကျွမ်းသည့်400 V Cable လဲလှယ်ခြင်းနှင့် 400V Distribution Panelတပ်ဆင်ခြင်း။ ရွှေကျင်မြို့နယ် 3.522 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရွှေကျင်မြို့၊ (၁၁/၀.၄)ကေဗွီ (၂၀၀)ကေဗွီအေ ရေသန့်ခွဲရုံမှလောင်ကျွမ်းသည့် 400 V Cable လဲလှယ်ခြင်းနှင့် 400 V Distribution Panel တပ်ဆင်ခြင်း။ ရွှေကျင်မြို့နယ် 3.895 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရွှေကျင်မြို့၊ (၁၁/၀.၄)ကေဗွီ (၂၀၀)ကေဗွီအေရွှေသီရိခွဲရုံမှလောင်ကျွမ်းသည့် 400 V Cable လဲလှယ်ခြင်းနှင့် 400 V Distribution Panel တပ်ဆင်ခြင်း။ ရွှေကျင်မြို့နယ် 3.895 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရွှေကျင်မြို့၊ (၁၁/၀.၄)ကေဗွီ (၁၀၀)ကေဗွီအေ အနောက်ဘက်ခွဲရုံမှ လောင်ကျွမ်းသည့် 400 V Cable လဲလှယ်ခြင်းနှင့် 400 V Distribution Panel တပ်ဆင်ခြင်း။ ရွှေကျင်မြို့နယ် 3.522 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်တံခါးမြို့၊ စျေးပိုင်းရပ်ကွက်၊ စျေးပိုင်း (၂၊၃)လမ်းရှိ သံတိုင်၊ လက်လုပ်လေးထောင့် ကျောက်တိုင်၊ 1Ø3W HDBC No.8 များအား (၉)မီတာ ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက်တန်း 3Ø4W AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် (၂၉)ခန်း(၃၄၈၀)ပေ အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 17.045 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်တံခါးမြို့၊ ရန်-မန်းလမ်း၊ ဆေးရုံဒေါင့် ထရန်စဖော်မာမှ ဓာတ်အား ပေးထားသော 1Ø2W HDBC No.8 (၂၅)ခန်း (၃၀၀၀)ပေအား (၉)မီတာ သံလက်တန်း၊ (3Ø4W+လမ်းမီး) AL Insulated Cable 95mm² ဖြင့်အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 14.610 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်တံခါးမြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဘုရင့်နောင် လမ်းနှင့် မီးသတ်လမ်းရှိ သံတိုင် (၂၆)တိုင်အား (၉)မီတာ ကွန်ကရစ်တိုင်၊ သံလက်တန်းတို့ဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 12.662 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 70.951 0