ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ရုံးအဆောက်အဉီပြင်ဆင်ခြင်း ရွှေကျင်မြို့နယ် - 18.496 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရုံးအဆောက်အဉီပြင်ဆင်ခြင်း အုတ်ဖိုမြို့နယ် - 18.496 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Computer (၁၇)လုံး (၁လုံးလျှင် ၀.၇သန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 11.900 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Printer (ရိုးရိုး)(၁၂)လုံး (၁လုံးလျှင် ၀.၁၅သန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 1.800 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Printer (Colour)(၈)လုံး (၁လုံးလျှင် ၀.၂၀သန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 1.600 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Copier (၁၉)လုံး (၁လုံးလျှင် ၁.၅၀သန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 28.500 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Fax (၂)လုံး (၁လုံးလျှင်၀. ၁၆သန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 0.320 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Projector နှင့် ပွိုင့်တာ (၁)စုံ ပဲခူးမြို့နယ် - 1.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အရာရှိစားပွဲ (၉)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 2.250 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အရာရှိကုလားထိုင် (၁၂)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 0.600 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 84.962 0