ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ကွန်ပျုတာတင်စင် (၄)ခု ပဲခူးမြို့နယ် 0.160 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကွန်ပျုတာထိုင်ခုံ (၄)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.060 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Service ကန်(ကော်ပုံးအကြီး) (၂)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 1.800 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ရေစင် ရေစက် ပဲခူးမြို့နယ် - 12.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဇီးကုန်းမြို့နယ်စုပေါင်းရုံး(၁)လုံး ဇီးကုန်းမြို့နယ် - 354.926 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်တံခါးမြို့နယ်စုပေါင်းရုံး(၁)လုံး ကျောက်တံခါးမြို့နယ် - 439.720 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရွှေတောင်မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး(၁)လုံး ရွှေတောင်မြို့နယ် - 390.439 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သာယာဝတီမြို့နယ်စုပေါင်းရုံး(၁)လုံး သာယာဝတီမြို့နယ် - 400.006 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သနပ္ပင်မြို့နယ်ရုံးအပါ OSS ရုံး(၃) ထပ် (၁)လုံး သနပ်ပင်မြို့နယ် - 430.196 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
တိုင်းဒေသကြီးရုံးရိပ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 243.513 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 2272.82 0