ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
Video Conferencing နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပဲခူးမြို့နယ် 11.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Finger Print နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပဲခူးမြို့နယ် 1.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Electronic စာဝင်/စာထွက်စနစ်(E- office system )ဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 25.000 0.000 Host Myanmar Bago Government 80% 2 times 2018 Mini Budget
Colour Printer (6 Colour) (၁) လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.210 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဆိုဖာဆက်တီ (၇၀ X ၁၄၅၀၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 10.150 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပလပ်စတစ်လက်တင်ပါ (၁၀၀ X ၈၅၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 0.850 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးခန်းဆိုဖာဆက်တီ (၁ X ၄၀၀၀၀၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 4.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
အမှုထမ်းစားပွဲ (၃၀ X ၉၀၀၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 2.700 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
အရာရှိစားပွဲ (၁၀ X ၂၄၀၀၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 2.400 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
လက်တင်ပါသစ်သားကုလားထိုင် (၁၀ X ၈၆၀၀၀) ပဲခူးမြို့နယ် 0.860 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 58.67 0