ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

သစ်တောဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
စိုက်ခင်းတည်ထောင်စရိတ် ( မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောများပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်း)− ၂၀၁၈(၆လ) စိုက်ခင်း (၄၄၁၀) ဧက ၂၀၁၈(၆လ) စိုက်ခင်း (၄၄၁၀) ဧက ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 1256.205 - - - - 2018 Mini Budget
အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ခပေါင်းဆည်အနီး တရားမဝင်​သစ်ဖမ်းဆီးရေးစခန်းဆောက်လုပ်ရန်၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ် 3.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဖြူးမြို့နယ်၊ကျွန်းချောင်းဆည်အနီး တရားမဝင်သစ်ဖမ်းဆီးရေးစခန်းဆောက်လုပ်ရန်၊ ဖြူးမြို့နယ် 3.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပဲခူးမြို့နယ်၊ကန်တော်ကြီးရေဝေရေလဲဧရိယာသစ်တောထိန်းသိမ်းရေးစခန်းဆောက်လုပ်ရန် ပဲခူးမြို့နယ် 3.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
​ရေသယံဇာတအရင်းအမြစ်များဘက်စုံစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း၊ စွမ်း​ဆောင်ရည် မြင့်တင်ခြင်းနှင့် သင်တန်းပေးခြင်းစီမံကိန်း (IWRM) * / မြန်မာနိုင်ငံ REDD+ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး စီမံကိန်း / အပင်မျိုးစိတ်များစာရင်းကောက်ယူမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့့် သစ်တောမျိုးစေ့များထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းစီမံကိန်း(KNA) ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 201.218 - - - - 2018 Mini Budget
မြန်မာနိုင်ငံ REDD+ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး စီမံကိန်း (KFS REDD+ ) (ထောက်ပံ့ငွေ)(တောင်ဇာမဏီ၊မြောက်ဇာမဏီကြိုးဝိုင်း၊ ရွှေလောင်းကိုတူကြိုးဝိုင်း၊) ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 248.621 - - - - 2018-2019 Main Budget
စိုက်ခင်းတည်ထောင်စရိတ် ( မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောများပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်း)၂၀၁၈-၂၀၁၉(၁နှစ်) စိုက်ခင်း (၈၇၂၀) ဧက ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 2015.603 - - - - 2018-2019 Main Budget
တောင်ငူမြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိရုံးဝန်း(၁၂၁၆-ပေ)ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ တောင်ငူမြို့နယ် 11.147 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးမြို့နယ်၊ ကျောက်တိုင်ကန်သစ်တောဝန်း ခြံစည်းရိုး (၂၉၇၉-ပေ)ကာရံခြင်း၊ ပဲခူးမြို့နယ် 26.492 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးမြို့နယ်၊ ကျောက်တိုင်ကန်သစ်တောဝန်းဝန်ထမ်းနေအိမ် (၃)လုံးပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပဲခူးမြို့နယ် 7.500 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 54.139 3721.647