ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

သစ်တောဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
မင်းလှမြို့နယ်ပျိုးဉယျာဉ်တွင် ရေစင်ဆောက်ခြင်း မင်းလှမြို့နယ် 0.900 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အုတ်ဖိုမြို့နယ်ပျိုးဉယျာဉ်တွင် ရေစင်ဆောက်ခြင်း အုတ်ဖိုမြို့နယ် 1.015 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဇီးကုန်းမြို့နယ်ပျိုးဉယျာဉ်တွင် ရေစင်ဆောက်ခြင်း ဇီးကုန်းမြို့နယ် 0.535 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စီမံကိန်း(ယူနစ်)အဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်ရန်ဂိုဒေါင်(၁)ယူနစ် (၁) လုံး ( (ပဲခူး/တောင်ငူ/သာယာဝတီ/ပြည်) ခရိုင် နှင့်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ) ပန်းတောင်းမြို့နယ် 12.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စီမံကိန်း(ယူနစ်)အဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်ရန်ဝန်ထမ်းနေအိမ်(၂)ခန်းတွဲ (၅)လုံး ( (ပဲခူး/တောင်ငူ/သာယာဝတီ/ပြည်) ခရိုင် နှင့်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ) ပန်းတောင်းမြို့နယ် 75.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အလုပ်သမားတန်လျား (၁) လုံး( ပြည်မြို့နယ်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ် ) ပြည်မြို့နယ် 9.400 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အိမ်သာ (၂)ယူနစ် (၂) လုံး( ပြည်မြို့နယ်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ် ) ပြည်မြို့နယ် 2.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(၂၀၁၇-၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ထိ) အရ ကိုင်းဖြတ်လွှများဝယ်ယူရန်(၅)ယူနစ်(၆)ခု၊ စုစုပေါင်း(၃၀)ခ‌(တောင်ငူခရိုင်၊ ပဲခူးခရိုင်၊သာယာဝတီခရိုင်၊ပြည်ခရိုင်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ် )ု ပြည်မြို့နယ် 4.500 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကွန်ပြူတာ၊ပရင်တာ (၅) စုံ(ညွှန်မှူးရုံး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ပဲခူးခရိုင်၊သာယာဝတီခရိုင်၊ပြည်ခရိုင်) ပြည်မြို့နယ် 5.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 110.35 0