ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

သစ်တောဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
သာယာဝတီခရိုင်ဝန်ထမ်းနေအိမ် (၃)လုံးပြင်ဆင်ခြင်း၊ သာယာဝတီမြို့နယ် 5.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
တရားမဝင်သစ်ဖမ်းဆီးရေးကင်းစခန်း(၄)ခုဆောက်လုပ်ခြင်း၊ (‌ ရေတာရှည်၊ဒိုက်ဉီး (၂)၊ပန်းတောင်း) ရေတာရှည်မြို့နယ် 15.470 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူးမြို့နယ်ရှိကန်တော်ကြီးဧရိယာ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 60.939 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကန်တော်ကြီးကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်းဘယဆေးဉယျာဉ်တည်ထောင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 55.036 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပြည်ကျွန်းစိုက်ခင်းအတွင်းပြတိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း ပြည်မြို့နယ် 18.908 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပြည်ကျွန်းစိုက်ခင်းဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်ခြင်း ပြည်မြို့နယ် 0.736 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပြည်ကျွန်းစိုက်ခင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ပြည်မြို့နယ် 5.889 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သဲကုန်းမြို့နယ်ပျိုးဉယျာဉ်တွင် ရေတွင်း၊ရေစက်၊ရေစင်ဆောက်ခြင်း သဲကုန်းမြို့နယ် 0.879 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သာယာဝတီမြို့နယ်ပျိုးဉယျာဉ်တွင် ရေစင်ဆောက်ခြင်း သာယာဝတီမြို့နယ် 1.050 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
လက်ပံတန်းမြို့နယ်ပျိုးဉယျာဉ်တွင် ရေစင်ဆောက်ခြင်း လက်ပံတန်းမြို့နယ် 1.015 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 164.922 0