ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပြည်ခရိုင်ရုံး(၆၀ပေ x ၃၀ပေ x ၂၂ပေ) RC (၂) ထပ် (၁)လုံး ပြည်မြို့နယ် 0.000 90.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အမှတ်(၁၄)အကြီးစားစက်ရုံ (သာဂရ) ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 97.873 - - - - 2018-2019 Main Budget
၁။Pumpနှင့်Motor (၄)စုံအား လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်ခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 9.356 - - - - 2018-2019 Main Budget
၂။ရေနှင့်မိလ္လာတပ်ဆင်ခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 28.067 - - - - 2018-2019 Main Budget
၃။ ကျောက်စီမြေထိန်းနံရံ ပြုလုပ်ခြင်း(၂၀၀'x ၁၂') ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 60.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စက်ပစ္စည်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 0.450 - - - - 2018-2019 Main Budget
အမှတ်(၁၅)အကြီးစားစက်ရုံ (သာဂရ) ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 45.660 - - - - 2018-2019 Main Budget
အမှတ်(၁၆)အကြီးစားစက်ရုံ(ဆင်တဲ) ပြည်မြို့နယ် 0.000 138.424 - - - - 2018-2019 Main Budget
၁။ကြေးရည်ကျိုအလုပ်ရုံအမိုးနှင့်မှန်ပြတင်းများအသစ်လဲခြင်း ပြည်မြို့နယ် 0.000 9.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
၂။Ware House No.511,512,513 အမိုးလဲခြင်း ပြည်မြို့နယ် 0.000 3.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 481.83