ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
၃။အရာရှိအိမ်(B-3)အကြီးစားမွမ်းမံခြင်း(၅၃'x၄၈.၅') ပြည်မြို့နယ် 0.000 3.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
၄။အရာရှိအိမ်(B-5)အကြီးစားမွမ်းမံခြင်း(၅၃'x၄၈.၅') ပြည်မြို့နယ် 0.000 3.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အမှတ်(၃၄)အကြီးစားစက်ရုံ(သာယာဝတီ) သာယာဝတီမြို့နယ် 0.000 5.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
၁။ဝန်ထမ်းအိမ်ရာလျှပ်စစ်လိုင်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သာယာဝတီမြို့နယ် 0.000 5.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
၁။ရေပေးဝေခြင်းနှင့်ရေဆိုးသန့်စင်စနစ်အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ခြင်း ရွှေတောင်မြို့နယ် 0.000 50.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
၂။အထွေထွေစီမံဆောင်ရွက်မှုစရိတ်များ ရွှေတောင်မြို့နယ် 0.000 10.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စက်ပစ္စည်း ရွှေတောင်မြို့နယ် 0.000 97.673 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 173.673