ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
မိတ္တူကူးစက်(၂၈)လုံး (၁ လုံးလျှင် ၀.၂၅၀သန်းနှုန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 7.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကွန်ပျူတာ(၄)လုံး (၁ လုံးလျှင် ၀.၈၀၀သန်းနှုန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 3.200 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပရင်တာ(၁၆)လုံး (၁ လုံးလျှင် ၀.၂၀၀သန်းနှုန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 3.200 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး (၄၃'×၃၅')(၂)ခန်းတွဲ (၃)ထပ်သံကူ ကွန်ကရစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 112.875 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရွှေတောင်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံး အဆောက်အဉီ (၅၀'×၂၇') (၂)ထပ်သံကူ ကွန်ကရစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း ရွှေတောင်မြို့နယ် - 70.300 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 196.575 0