ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ထန်းတပင်မြို့နယ်အားကစားကွင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ထန်းတပင်မြို့နယ် 10.012 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အထူးတန်းပွဲကြည့်စင်(၁၀၀'x ၃၀' x ၂၅')တည်ဆောက်ခြင်း ကျောက်ကြီးမြို့နယ် 55.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
မြက်ဖြတ်စက် (၅)လုံး (4 Strok Honda ) ပဲခူးမြို့နယ် 1.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
နတ်တလင်းပွဲကြည့်စင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ နတ်တလင်းမြို့နယ် 0.000 123.460 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဒိုက်ဦးပွဲကြည့်စင်တည်ဆောက်ခြင်း ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 0.000 123.460 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူး၊ဒု-ညွှန်မှူး၊လ/ထညွှန်မှူးနေအိမ်(၄)ခန်း(၂)ထပ်အိမ်ရာ ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 138.240 - - - - 2018-2019 Main Budget
မြို့နယ်(၈)မြို့နယ်တွင် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၆)ခန်း(၁)ထပ်(၈)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 913.920 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပွဲကြည့်စင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ရွှေတောင်မြို့နယ် 115.112 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အားကစားရုံ(၁၂၀ပေx၉၀ပေ)တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ရွှေတောင်မြို့နယ် 277.581 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အားကစားရုံ(၁၂၀ပေx၉၀ပေ)တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ပန်းတောင်းမြို့နယ် 280.784 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 739.989 1299.08