ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
၄ ခန်းတွဲ ၄ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာသံပန်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးမီးတပ်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် 3.429 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Projector (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 1.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Copier(၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 1.200 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဆက်တီ (၁) စုံ ပဲခူးမြို့နယ် 0.900 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
မီးခံသေတ္တာ (သေး) (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် 0.500 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 7.029 0