ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပဲခူးမြို့၊ဦးစီးဌာနရုံးအဆောက်အဦးနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 77.831 - - - - 2018 Mini Budget
ပြည်ခရိုင်ရုံးဆောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ပြည်မြို့နယ် - 0.000 140.000 - - - - 2018 Mini Budget
တောင်ငူခရိုင်ရုံးဆောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ တောင်ငူမြို့နယ် - 0.000 140.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပဲခူးဦးစီးဌာနရုံးအဆောက်အဦနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 29.251 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပြည်ခရိုင်ဦးစီးရုံးအဆောက်အဦနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ပြည်မြို့နယ် 0.000 397.500 - - - - 2018-2019 Main Budget
တောင်ငူခရိုင်ဦးစီးရုံးအဆောက်အဦနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 429.900 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 1214.482