ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပဲခူးမြို့နယ်အမှုတွဲခန်းသွပ်မိုး၊ RC(၁)ထပ် ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 18.720 - - - - 2018 Mini Budget
အုတ်တွင်းမြို့နယ်အမှုတွဲခန်းသွပ်မိုး၊ RC(၁)ထပ် အုတ်တွင်းမြို့နယ် - 0.000 18.000 - - - - 2018 Mini Budget
လက်ပံတန်းမြို့နယ်အမှုတွဲခန်းသွပ်မိုး၊RC(၁)ထပ် လက်ပံတန်းမြို့နယ် - 0.000 18.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အမှုတွဲခန်းသွပ်မိုး၊RC(၁)ထပ် ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် - 0.000 18.000 - - - - 2018 Mini Budget
ရွှေတောင်မြို့နယ်အမှုတွဲခန်းသွပ်မိုး၊RC(၁)ထပ် ရွှေတောင်မြို့နယ် - 0.000 18.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပေါင်းတည်မြို့နယ်အမှုတွဲခန်းသွပ်မိုး၊RC(၁)ထပ် ပေါင်းတည်မြို့နယ် - 0.000 18.000 - - - - 2018 Mini Budget
သဲကုန်းမြို့နယ်အမှုတွဲခန်းသွပ်မိုး ၊ RC(၁)ထပ် သဲကုန်းမြို့နယ် - 0.000 18.000 - - - - 2018 Mini Budget
စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအထောက်အကူပြုစီမံကိန်း ADSP Project (World Bank Loan) ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 91.148 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 217.868