ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
Leptop(၁)လုံးဝယ်ယူခြင်း(ပျားလုပ်ငန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 0.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကွန်ပျူတာ(၃)လုံးဝယ်ယူခြင်း(ပျားလုပ်ငန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 2.100 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပရင်တာ(၃)လုံးဝယ်ယူခြင်း(ပျားလုပ်ငန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 0.600 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
မီးအားမြှင့်စက်(သို့)မီးအားထိန်းညှိစက် (၃)လုံးဝယ်ယူခြင်း(ပျားလုပ်ငန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 0.900 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
မြက်ခုတ်စက် (၁၀)လုံး(ပျားလုပ်ငန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 0.200 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကျွန်းဆက်တီ(၁)စုံဝယ်ယူခြင်း(ပျားလုပ်ငန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 0.600 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
သံဗီရိုLecco(၆'×3')(၂)လုံးဝယ်ယူခြင်း၊တိုင်းရုံး(ပျားလုပ်ငန်း) ပဲခူးမြို့နယ် - 0.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Computer (၆)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 5.400 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပရင်တာ၊ဖက်(စ်)၊မိတ္တူကူး4 in 1 (၁၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 5.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
Lap- top Computer (၁၀)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 10.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 26.3 0