ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
လုပ်ငန်းသစ်များ (တိုးချဲ့လုပ်ငန်းများ) ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 29.376 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဖိုးကျားဆင်စခန်းလျှပ်စစ်မီးများသွယ်တန်းသည့် Services Charges ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 23.176 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဆင် Software ရေးဆွဲခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 5.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ECBT Webstte ရေးဆွဲခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 1.200 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 58.752