ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ကျောက်တံခါး၊တောကျွဲအင်းနယ်မြေရဲစခန်း ၆ခန်းတွဲ၂ထပ် သံကူကွန်ကရစ်(၁)လုံး၅၀% ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 0.000 137.131 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်တံခါး၊တောကျွဲအင်းနယ်မြေရဲစခန်း၃၀ဆံ့လူပျိုဆောင် ၁ထပ်သံကူကွန်ကရစ်(၁)လုံး ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 0.000 57.838 - - - - 2018-2019 Main Budget
အုတ်တွင်း၊မြို့မရဲစခန်း၆ ခန်းတွဲ ၂ထပ်သံကူကွန်ကရစ်(၂)လုံး၅၀% အုတ်တွင်းမြို့နယ် 0.000 274.262 - - - - 2018-2019 Main Budget
အုတ်တွင်း၊မြို့မရဲစခန်း၄ ခန်းတွဲ ၁ထပ်သံကူကွန်ကရစ်(၁)လုံး အုတ်တွင်းမြို့နယ် 0.000 78.870 - - - - 2018-2019 Main Budget
အုတ်တွင်း၊ညောင်ခြေထောက်နယ်မြေရဲစခန်း ၆ ခန်းတွဲ ၂ထပ်သံကူကွန်ကရစ်(၁)လုံး(၅၀%) အုတ်တွင်းမြို့နယ် 0.000 137.131 - - - - 2018-2019 Main Budget
အုတ်တွင်း၊ကျွဲပွဲနယ်မြေရဲစခန်း၆ခန်းတွဲ၂ထပ်သံကူကွန်ကရစ်(၁)လုံး၅၀% အုတ်တွင်းမြို့နယ် 0.000 137.131 - - - - 2018-2019 Main Budget
ထန်းတပင်၊မြို့မရဲစခန်း၆ ခန်းတွဲ ၂ ထပ် သံကူကွန်ကရစ်(၁)လုံး၅၀% ထန်းတပင်မြို့နယ် 0.000 137.131 - - - - 2018-2019 Main Budget
ထန်းတပင်၊မြို့မရဲစခန်း၄ ခန်းတွဲ ၂ ထပ် သံကူကွန်ကရစ်(၁)လုံး၅၀% ထန်းတပင်မြို့နယ် 0.000 131.700 - - - - 2018-2019 Main Budget
ထန်းတပင်၊မြို့မရဲစခန်း ၃၀ဆံ့လူပျိုဆောင် ၁ထပ် သံကူကွန်ကရစ်(၁)လုံး ထန်းတပင်မြို့နယ် 0.000 57.838 - - - - 2018-2019 Main Budget
လက်ပံတန်း၊မြို့မရဲစခန်း၆ ခန်းတွဲ ၂ ထပ် သံကူကွန်ကရစ်(၂)လုံး၅၀% လက်ပံတန်းမြို့နယ် 0.000 274.262 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 1423.294