ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအိမ်ရာ(၄)ခန်း(၄)ထပ် ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 86.440 - - - - 2018 Mini Budget
ပဲခူးခရိုင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရုံး (၄)ထပ် ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 43.630 - - - - 2018 Mini Budget
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ထိုးဝါးစိုက်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန ကျောက်ကြီးမြို့နယ် - 0.000 63.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
နတ္တလင်းမြို့နယ်၊ ကြိုးကြာကန်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန နတ်တလင်းမြို့နယ် - 0.000 126.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊ မြင်ကဝကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ လက်ပံတန်းမြို့နယ် - 0.000 63.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊သစ်ရောင်းပြင်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ လက်ပံတန်းမြို့နယ် - 0.000 63.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊ ချောင်းခွကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ လက်ပံတန်းမြို့နယ် - 0.000 63.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ရှမ်းဒိုးတန်းကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန ကျောက်တံခါးမြို့နယ် - 0.000 126.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သာယာဝတီမြို့နယ်၊ ငဖြူချောင်းကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ သာယာဝတီမြို့နယ် - 0.000 63.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
သာယာဝတီမြို့နယ်၊ သာယာအေးကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ သာယာဝတီမြို့နယ် - 0.000 63.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 760.07