ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
(1)Desk Computer Intel Core -i5(Branded)(Memory 8 GB,TB HDD,2GB Graphic Card) ပဲခူးမြို့နယ် 4.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
(2)Copier (Autodupleh System,I Try )(Canon) ပဲခူးမြို့နယ် 2.300 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
(4)Projector ပဲခူးမြို့နယ် 1.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
(5)Tripod ပဲခူးမြို့နယ် 0.150 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
(6)Air Con 1.5 HP (Split Type) ပဲခူးမြို့နယ် 0.400 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
(8)Printer (B/W) ပဲခူးမြို့နယ် 0.170 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
(9)Fax (KXFP 701) ပဲခူးမြို့နယ် 0.200 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
(10)Scanner ပဲခူးမြို့နယ် 0.150 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
(11)Generator (5KVA) (Sound Proof) ပဲခူးမြို့နယ် 1.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
(12)Heavy Duty Stapler (210 Sheets) ပဲခူးမြို့နယ် 0.025 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 10.395 0