ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
အမက-ဥက္ကံ (၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် (လုပ်ငန်း အားလုံး၏ ၁၅ %) ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် 0.000 4.995 - - - - 2018 Mini Budget
အမက-လ/စိန်ကြီးရိုး(၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် (လုပ်ငန်းအားလုံး၏ ၁၅% ) ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် 0.000 4.995 - - - - 2018 Mini Budget
အမက-တောင်ချောင်း(၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် (လုပ်ငန်းအားလုံး၏ ၁၅% ) ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် 0.000 4.995 - - - - 2018 Mini Budget
အမက(လွန်)ကြို့ပင်သာ(၉၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ်(လုပ်ငန်းအားလုံး၏ ၁၅% ) ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် 0.000 7.493 - - - - 2018 Mini Budget
အမက(လွန်)စစ်ေတာ(၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် (လုပ်ငန်းအားလုံး၏ ၁၅% ) ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် 0.000 4.995 - - - - 2018 Mini Budget
အလက(ခွဲ)မြို့ကိုင်း(၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် (လုပ်ငန်းအားလုံး၏ ၁၅% ) ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် 0.000 4.995 - - - - 2018 Mini Budget
အမက-ညောင်ပင်အိုင်(၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် (လုပ်ငန်းအားလုံး၏ ၁၅% ) ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် 0.000 4.995 - - - - 2018 Mini Budget
အမက-သူဌေးကုန်း၊အန္တရာယ်ရှိ န္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်ဟောင်း ဖျက်သိမ်း၍(၆၀x၃၀) ပေ၊ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ်ဆောက်ရန် (လုပ်ငန်းအားလုံး၏ ၁၅% ) နတ်တလင်းမြို့နယ် - 0.000 4.995 - - - - 2018 Mini Budget
အလက(ခွဲ)-ေညာင်ခြေထောက်(၉၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် (လုပ်ငန်း အားလုံး၏ ၁၅ %) ပန်းတောင်းမြို့နယ် 0.000 7.493 - - - - 2018 Mini Budget
အမက-ကြာအင်း(ထက်)(၆၀x၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ််(လုပ်ငန်း အားလုံး၏ ၁၅ %) ပန်းတောင်းမြို့နယ် 0.000 4.995 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 54.946