ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

တက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်နှင့် အဆင့်မြင့်ပညာ ဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပြည်တက္ကသိုလ်Transformer နှင့်Overhead line များတည်ဆောက်ခြင်း ပြည်မြို့နယ် - 0.000 31.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပြည်တက္ကသိုလ်သန္တာဆောင်တွင်(၁)ထပ်RCCထမင်းစားဆောင်(၁)လုံး ပြည်မြို့နယ် - 0.000 7.020 - - - - 2018 Mini Budget
ပြည်တက္ကသိုလ်(၃)ထပ်စာသင်ဆောင်RCအဆောက်အအုံ(၁)လုံး ပြည်မြို့နယ် - 0.000 103.544 - - - - 2018 Mini Budget
ပြည်တက္ကသိုလ်၀န်ထမ်းအိမ်ရာများ ပြင်ပ‌​ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း ပြည်မြို့နယ် - 0.000 80.000 - - - - 2018 Mini Budget
ပြည်တက္ကသိုလ်(၃)ထပ် RCCဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် (၁)လုံး ပြည်မြို့နယ် - 0.000 261.744 - - - - 2018 Mini Budget
တောင်ငူတက္ကသိုလ်၃ထပ်စာသင်ဆောင်RC အဆောက်အအုံ(၁)လုံး တောင်ငူမြို့နယ် - 0.000 88.646 - - - - 2018 Mini Budget
တောင်ငူတက္ကသိုလ်ပြင်ပရေရရှိရေးလုပ်ငန်း တောင်ငူမြို့နယ် - 0.000 134.453 - - - - 2018 Mini Budget
တောင်ငူတက္ကသိုလ်ပြင်ပလျှပ်စစ်ရရှိရေးလုပ်ငန်း တောင်ငူမြို့နယ် - 0.000 57.500 - - - - 2018 Mini Budget
တောင်ငူတက္ကသိုလ်(၄)ခန်းတွဲ (၄) ထပ် ဆရာ၊ဆရာမနေအိမ်(၁)လုံး တောင်ငူမြို့နယ် - 0.000 54.900 - - - - 2018 Mini Budget
တောင်ငူတက္ကသိုလ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်ရေပြွန်ပြုလုပ်ခြင်း(၃၀၀၀')(၂၅%) တောင်ငူမြို့နယ် - 0.000 20.766 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 839.573