ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
စိုက်ကွင်းရုံး၊Open Shelf နှင့် တလင်းဆောက်လုပ်ခြင်း မျိုးစေ့လှန်းတလင်းတည်ဆောက်ခြင်း(၄၀'x၄၀'x၇"ထု) လက်ပံတန်းမြို့နယ် 0.000 3.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း ဓါတ်ခွဲခန်းနှင့်ရုံးခန်းအတွက် စာသင်စောင်(၁)အဆောက် အဦးပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း(၆၀'x၃၀'x၁၂') သဲကုန်းမြို့နယ် 0.000 21.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 24