ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပဲခူးမြို့နယ် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များ ပဲခူးမြို့နယ် - 3780.972 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
သနပ်ပင်မြို့နယ် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များ သနပ်ပင်မြို့နယ် - 34.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကဝမြို့နယ် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များ ကဝမြို့နယ် - 0.500 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ညောင်လေးပင် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များ ညောင်လေးပင်မြို့နယ် - 175.700 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ရွှေကျင်မြို့နယ် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များ ရွှေကျင်မြို့နယ် - 100.800 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
တောင်ငူမြို့နယ် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များ တောင်ငူမြို့နယ် - 208.002 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ရေတာရှည် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များ ရေတာရှည်မြို့နယ် - 90.700 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ကျောက်ကြီးမြို့နယ် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် - 250.259 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဖြူးမြို့နယ် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များ ဖြူးမြို့နယ် - 101.820 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
အုတ်တွင်းမြို့နယ် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များ အုတ်တွင်းမြို့နယ် - 254.000 0.000 - - - - 2018 Mini Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 4997.253 0