ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
Agriculture Development Support Project (World Bank Loan) သရုပ်ပြပွဲစရိတ် သဲကုန်းမြို့နယ် - 0.000 1.435 - - - - 2018 Mini Budget
Rural Seedling Center (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 17.664 - - - - 2018-2019 Main Budget
Rural Crop Drying Shed (၁)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 9.600 - - - - 2018-2019 Main Budget
Rural Seedling Center (၁)လုံး တောင်ငူမြို့နယ် - 0.000 17.664 - - - - 2018-2019 Main Budget
Rural Crop Drying Shed (၁)လုံး တောင်ငူမြို့နယ် - 0.000 9.600 - - - - 2018-2019 Main Budget
Rural Seedling Center (၁)လုံး မင်းလှမြို့နယ် - 0.000 17.664 - - - - 2018-2019 Main Budget
Rural Crop Drying Shed (၁)လုံး မင်းလှမြို့နယ် - 0.000 9.600 - - - - 2018-2019 Main Budget
(၄၀'×၂၄'×၁၂') Workshop (Steel Structure) (၁)လုံး ပြည်မြို့နယ် - 0.000 20.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Rural Seedling Center (၁)လုံး ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် - 0.000 17.664 - - - - 2018-2019 Main Budget
Rural Crop Drying Shed (၁)လုံး ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် - 0.000 9.600 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 130.491