ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ရေနုတ်မြောင်း/တံခါးမကြီးပြုပြင်ခြင်းနှင့်မြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် - 0.000 10.000 - - - - 2018 Mini Budget
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၃)လုံးအကြီးစားပြုပြင်ခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် - 0.000 15.000 - - - - 2018 Mini Budget
မေခဆောင် တံခါးမကြီးအပါ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် - 0.000 12.000 - - - - 2018 Mini Budget
စက်ပစ္စည်း ရေတာရှည်မြို့နယ် - 0.000 40.900 - - - - 2018 Mini Budget
၁။သင်တန်းသားလူ(၃၀)ဆံ့အိပ်ဆောင်(၁)လုံး RC(၁၅၀'x၃၀'x၁၂')၊ စားရိပ်သာ (ရေ၊မီးအပါ) ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 150.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
၂။ကျောင်းအုပ်ကြီးနေအိမ်(၅၄'x၃၄'x၁၂')(၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း RC(ရေ/မီး)အပါအဝင် ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 68.688 - - - - 2018-2019 Main Budget
စက်ပစ္စည်း ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 18.582 - - - - 2018-2019 Main Budget
၁။ သင်တန်းသားအိပ်ဆောင်(၁၅၂'x ၃၄'x ၁၂' )RC (၁)ထပ် နှင့် အလုပ်ရုံအဆောက်အဦ ရေတာရှည်မြို့နယ် 0.000 343.029 - - - - 2018-2019 Main Budget
၁။ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး(၁)လုံးအားအကြီးစားပြုပြင်ခြင်း(၁၄၇' x ၃၆' x ၁၂'-၆")၊ ပြည်မြို့နယ် 0.000 35.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
၂။ အမျိုးသားဆောင်(၂)ထပ်ဆောင်(၁)လုံးအကြီးစားပြုပြင်ခြင်း ပြည်မြို့နယ် 0.000 50.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 743.199