ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ပဲခူးသားဖွားသင်တန်းကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.000 6.500 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပြည်သူနာပြုနှင့်သားဖွားသင်တန်းကျောင်းအုတ်နံရံ တည်ဆောက်ခြင်းအပါအဝင်အခြားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ပြည်မြို့နယ် - 0.000 171.663 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 178.163